Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI BIZON CAPITAL SP. Z O.O.

(STAN NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2018)

 

§ 1 Informacje ogólne

1. Bizon Capital nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez Bizon Capital i została opracowana oraz wdrożona na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 z późn. zm).

2. Definicje użyte w Polityce Prywatności:

a. Dane Osobowe lub Dane – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; pojęcie zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO,

b. Serwis - strona internetowa Bizon Capital znajdująca się pod adresem https://bizoncapital.pl wraz z podstronami w domenie *.bizoncapital.pl;

c. Umowa – rozumie się przez każdą umowę pożyczki lub umowę o limit pożyczkowy zawieraną przez Bizon Capital z Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu;

d. Użytkownik – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis, osobę zamierzającą korzystać lub korzystającą z usług Bizon Capital, w tym zawierającą z Bizon Capital Umowę Pożyczki, zarówno obecnie, jak i w przyszłości;

e. Bizon Capital – rozumie się przez to Bizon Capital spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Borowskiego 2, 03-475 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545343, NIP 521-36-90-238, REGON 360895506, o kapitale zakładowym 210.000 zł w całości opłaconym;

f. Wniosek – wniosek o pożyczkę lub limit pożyczkowy, który Użytkownik przy wykorzystaniu Serwisu składa w celu możliwości skorzystania z usług Bizon Capital;

g. Przetwarzanie danych - każdą operację lub kilka operacji wykonywanych na Danych, w zakresie oraz na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

3. Bizon Capital gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 z późn. zm.).

4. Użytkownik, który jedynie odwiedza i przegląda Serwis, nie jest zobowiązany do informowania Bizon Capital o swojej tożsamości, ani do udostępniania swoich Danych Osobowych.

 

§ 2 Zakres zbierania danych osobowych

1. Użytkownik w celu złożenia Wniosku udostępnia następujące Dane:

a. Imię,
b. Nazwisko,
c. Adres zamieszkania, zameldowania oraz do korespondencji,
d. Numer PESEL,
e. Numer NIP (dla prowadzących działalność gospodarczą),
f. Numer dowodu osobistego lub paszportu,
g. Rodzaje i formy zatrudnienia,
h. Numer telefonu,
i. Adres email,
j. Stan cywilny,
k. Dane dotyczące sytuacji majątkowej.

2. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z pełni usług oferowanych przez Bizon Capital.

3.  Użytkownik przed złożeniem Wniosku wypełnia formularz zgody na przetwarzanie Danych. Użytkownik przed wyrażeniem zgody powinien zapoznać się z tzw. klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania Danych przez Bizon Capital.

4. W celu prawidłowej weryfikacji Wniosku, Bizon Capital ma możliwość gromadzenia także innych Danych  Użytkownika, w tym dane o zdolności kredytowej, a także informacje o rachunku bankowym, a w szczególności o jego numerze.

5. Bizon Capital zastrzega sobie prawo nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych z Użytkownikami pod numerami telefonów podanych w Serwisie, w celach szkoleniowych oraz kontroli jakości usług świadczonych przez Bizon Capital. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmowy Użytkownik powinien zakończyć połączenie.

 

§ 3 Administrator danych osobowych

1. Administratorem Danych  podanych przez Użytkownika jest Bizon Capital.

2. Bizon Capital jest upoważniony do przekazania Danych innym podmiotom, z którymi współpracuje, ale tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, umowy lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu. Bizon Capital jest odpowiedzialny za przestrzeganie polityki ochrony danych osobowych innych podmiotów.

3. Bizon Capital zastrzega, iż w sytuacji przekazania Danych innym podmiotom Bizon Capital co do zasady pozostaje administratorem. O każdej zmianie administratora Bizon Capital poinformuje Użytkownika.

§ 4 Przesłanki i cele przetwarzania danych

1. Podstawą przetwarzania Danych przez Bizon Capital jest zawierana Umowa. Przetwarzanie danych na tej podstawie jest niezbędne zarówno do podjęcia działań przed zawarciem Umowy konieczne, jak i do podjęcia działań koniecznych do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, której stroną jest Użytkownik.

2. Bizon Capital jest uprawniony do przetwarzania Danych, które są niezbędne do wykonania przez niego zobowiązań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, a w uzasadnionych przypadkach podstawą przetwarzania Danych przez Bizon Capital może być prawnie uzasadniony interes administratora.

3. Jeśli podstawą przetwarzania Danych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik powinien wypełnić formularz udzielenia zgody. Użytkownik wraz z formularzem jest zobowiązany do zapoznania się z tzw. klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania Danych przez Bizon Capital.

4. W związku z koniecznością dokonania przez Bizon Capital oceny ryzyka kredytowego Użytkownika, wynikającą z treści art. 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, Użytkownik uzupełniając Wniosek powinien wypełnić formularz udzielenia zgody  na weryfikację jego zdolności kredytowej w Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. oraz Krajowy Rejestrze DługówBiuro Informacji Gospodarczej S.A., a także o wyrażenie zgody na przekazywanie informacji do biur informacji gospodarczej oraz o wystąpienie w imieniu Użytkownika do Biura Informacji Kredytowej S.A. z wnioskiem o udzielenie informacji. Dane Użytkownika zostaną również zweryfikowane w publicznej bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w bazie Faktory Network S.A. (dlugi.info).

5. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej i możliwej do odwołania w każdej chwili zgody, udzielonej zgodnie z wymogami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2016, poz. 1489), na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, w ramach działań podejmowanych przez Bizon Capital w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer). Bizon Capital oświadcza, iż realizując powyższe czynności przetwarza Dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Użytkownik może w każdym czasie złożyć sprzeciw na przetwarzanie Danych w związku z marketingiem bezpośrednim kierując stosowne żądanie pod adres biuro@bizoncapital.pl.

6. W każdym przypadku, gdy dla przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika konieczne byłoby udzielenie zgody, szczegółowe informacje na jej temat oraz konsekwencji jej udzielenia bądź nieudzielenia zostaną podane Użytkownikowi w chwili zwrócenia się z prośbą o udzielenie takiej zgody przez Bizon Capital. Użytkownik przed każdym wyrażeniem zgody powinien jednocześnie zapoznać się z tzw. klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania Danych przez Bizon Capital.

7. Bizon Capital jest upoważniony do przetwarzania Danych, w tym danych o zarejestrowanych transakcjach w związku z ciążącym na nim obowiązkiem  wynikającym z treści art. 8a i 9k ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2016, poz. 299 z późn. zm.). W tej sytuacji podstawą przetwarzania Danych jest obowiązek administratora wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących.

8. Dane Użytkowników są przetwarzane przez Bizon Capital przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj.:

1)  okres niezbędny do wykonania umowy (w tym do dokonania czynności przed jej zawarciem),
2) okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących,  
3) okres wskazany w treści zgody na przetwarzanie Danych, wyrażonej przez Użytkownika, o ile zgoda ta jest podstawą przetwarzania Danych,
4) okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Bizon Capital, przede wszystkim w zakresie ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń,
5) okres niezbędny do wykrycia nadużyć lub ich ewentualnego zapobiegania.

9. Dane Użytkowników są przetwarzane w następujących celach: weryfikacji tożsamości Użytkownika, przeprowadzenia analizy jego zdolności kredytowej, bieżącego kontakt z Użytkownikiem, realizacji umów zawartych z Użytkownikiem, świadczenia usług realizowanych przez Bizon Capital, przeciwdziałania przestępstwom, w tym oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, oraz wysyłania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego Bizon Capital.

 

§5 Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje prawo:

1) dostępu do Danych ,
2) do sprostowania Danych,
3) do usunięcia Danych,
4) do ograniczenia przetwarzania Danych,
5) do przenoszenia Danych,
6) do złożenia sprzeciwu co do przetwarzania Danych, gdy przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

2. Użytkownik może również żądać usunięcia danych z systemu Bizon Capital w zakresie, w jakim Dane te nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy ich przetwarzanie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. Bizon Capital jest uprawniony do odmowy spełnienia żądania także w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne:

1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania Danych,
3) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

§6 Udostępnianie danych

1. Dane Osobowe Użytkowników są udostępniane podmiotom trzecim przez Bizon Capital, gdy jest to niezbędne do wykonania Umowy zawartej z Użytkownikiem. W takim wypadku Bizon Capital może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:

a. spółce Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie;
b. spółce Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie;
c. spółce Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 

§7 Zabezpieczenie danych

1. Bizon Capital stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Bizon Capital stosuje również środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.

2. Bizon Capital wdrożył i utrzymuje system ochrony danych osobowych, mający na celu zapewnienie najwyższych standardów ochrony Danych Użytkowników.

 

§8 Informacje końcowe

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail biuro@bizoncapital.pl.