Regulamin Serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH

SERWISU BIZONCAPITAL.PL

(STAN NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2018)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Mając na względzie treść art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 poz. 1030 z późn. zm.), Bizon Capital spółka. z o.o. z siedzibą w Warszawie nieodpłatnie udostępnia niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

2. Podmiotem świadczącym opisane niniejszym Regulaminem usługi drogą elektroniczną jest Bizon Capital spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Borowskiego 2, 03-475 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545343, NIP 521-36-90-238, REGON 360895506, o kapitale zakładowym 210.000 zł w całości opłaconym (zwany dalej „Bizon Capital”).

3. Bizon Capital jest operatorem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://bizoncapital.pl/ (zwanej dalej „Serwis”) oraz platformy dostępnej po zalogowaniu się w Serwisie (zwanej dalej „Platformą”).

4. Osoby zarejestrowane na Platformie za pośrednictwem Serwisu (zwani dalej „Użytkownikami”) korzystają z Platformy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się sformułowania „Program Partnerski”, rozumie się przez to program współpracy pomiędzy Bizon Capital a Użytkownikiem w zakresie polecania nowych klientów Bizon Capital regulowany Programem Partnerskim Bizon Capital.

 

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Bizon Capital w ramach  Serwisu  prowadzi Platformę, którą udostępnia Użytkownikowi i w ramach której realizuje na rzecz Użytkownika, następujące usługi:

a. umożliwia rejestrację Użytkownika na Platformie, co daje mu dostęp do kolejnych usług  
b. udziela podstawowych informacji dotyczących pożyczek zaciągniętych przez Użytkownika,
c. udziela Użytkownikowi informacji dotyczących aktualnych promocji, konkursów oraz innych adresowanych do Użytkownika,
d. umożliwia wprowadzenie lub zmianę danych Użytkownika, tj.: adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
e. umożliwia składanie wniosków o przyznanego limitu pożyczkowego,
f. umożliwia  składanie wniosków  i zawieranie  elektroniczne umów o pożyczki krótkoterminowe w ramach przyznanego limitu pożyczkowego,
g.  umożliwia składanie wniosków o pożyczki ratalne,
h. możliwość dokonania przelewu weryfikacyjnego za pomocą krajowej instytucji płatniczej Pay Pro S.A. (Przelewy24),
i. umożliwia Użytkownikowi przystąpienie do Programu Partnerskiego,

W ramach Programu Partnerskiego:
j. udziela informacji dotyczących poleconych przez Użytkownika wniosków pożyczkowych,
k.  udziela informacji dotyczących liczby punktów zgromadzonych przez Użytkownika w ramach Programu Partnerskiego,
l. przyjmuje wnioski Użytkownika o wypłatę prowizji (punktów),
m. udziela informacji o wypłaconych prowizjach (punktach).

2. Korzystanie z Platformy, w tym korzystania z usług wskazanych w ust. 1 jest bezpłatne.

3. Zabrania się Użytkownikowi zamieszczania na Platformie treści o  sprzecznej z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującymi.

4. Bizon Capital nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek korzystania przez Użytkownika niezgodnego z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Korzystanie z Platformy wymaga posługiwania się przez użytkownika oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript.

6. W celu optymalnego korzystania z Platformy przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną tzw. usługę Cookies. Bizon Capital nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia ewentualnych utrudnień w połączeniu z Platformą, które zostały spowodowane wyłączeniem przez Użytkownika przedmiotowej usługi.

7. Bizon Capital zapewnia odpowiednie środki pozwalające na bezpieczne świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik pozostaje jednak świadomy, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniami, takimi jak próby przejęcia lub modyfikacja przesyłanych danych przez osoby nie powołane. W tym celu Bizon Capital świadcząc usługi wykorzystuje protokoły SSL (strony internetowe rozpoczynające się od protokołu https:// - szyfrowanej wersji protokołu http), minimalizując tym samym ryzyko pozyskania lub modyfikacji danych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. Bizon Capital nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania osób trzecich.

8. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz do włączenia zapory systemowej. Niezależnie od powyższego Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia ustawień bezpieczeństwa przeglądarki internetowej co najmniej na poziomie średnim. Bizon Capital nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń powstałych z tytułu braku spełnienia przez Użytkownika warunków określonych powyżej.

 

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z usług, o których stanowi § 2 ust. 1 Regulaminu jest rejestracja jako Użytkownika Platformy, która jest dostępna z poziomu Serwisu.

2. Użytkownik korzystając z Platformy potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu oraz w pełni akceptuje jego treść.  

3. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych za pośrednictwem Platformy. Wszelką korespondencję kierowaną pod adres wskazany przez Użytkownika w Platformie uważa się za prawidłowo doręczoną.

4. Korzystanie z usług wymaga udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych, które są niezbędne do zapewnienia przez Bizon Capital odpowiedniej obsługi oraz zachowania przez Bizon Capital najwyższych standardów usług. Zasady przetwarzania udostępnianych danych osobowych przez Bizon Capital zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności. Wszelkie pojęcia wskazane w dokumencie Polityka Prywatności stosuje się odpowiednio w niniejszym Regulaminie. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości zakazuje się posługiwania pseudonimem lub innym określeniem, które nie pozwala na prawidłową identyfikację tożsamości Użytkownika.

5. Proces rejestracji Użytkownika jest w części zautomatyzowany. Bizon Capital jest jedynym uprawnionym podmiotem do podjęcia ostatecznej decyzji o rejestracji Użytkownika. Bizon Capital jest uprawniony do zlecenia przedmiotowych zadań innemu podmiotowi. W tej sytuacji Bizon Capital informuje Użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych przez inny podmiot.

6. Informacja o dokonaniu rejestracji zostaje wysłana  informacją  na adres mailowy wskazany przez Użytkownika (który jest jednocześnie loginem). Informacja zawiera link do potwierdzenia rejestracji. Po potwierdzeniu rejestracji można zalogować się do Platformy. Logowanie do Platformy odbywa się poziomu Serwisu.

 

§4 Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Zawarcie oraz rozwiązanie umów o świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy. O ile strony nie postanowią inaczej, wszelkie inne formy zawarcia lub rozwiązania przedmiotowych umów uznaje się za bezskuteczne.

2. Za zawarcie umowy o świadczenie usług przyjmuje się  pierwsze logowanie Użytkownika do Platformy.

3. Użytkownik jest uprawniony w każdym czasie do dobrowolnego zakończenia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób niezgodny z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem, Bizon Capital jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia profilu Użytkownika. W tej sytuacji Bizon Capital kieruje na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny wiadomość mailową z informacją o usunięciu profilu. Bizon Capital nie jest zobowiązany do podawania przyczyny usunięcia profilu.
 

§5 Reklamacje

1. Użytkownik jest uprawniony do kierowania zapytań dotyczących funkcjonowania Platformy.

2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do złożenia reklamacje dotyczącej funkcjonowania Platformy oraz świadczonych w ramach niniejszego regulaminu usług. Reklamacje przyjmowane są z adnotacją „bizoncapital.pl – reklamacja” w następującej formie:

a. w formie pisemnej na adres: Bizon Capital sp. z o.o., ul. Tadeusza Borowskiego 2, 03-475 Warszawa lub
b. W formie elektronicznej na adres: biuro@bizoncapital.pl

3. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej: uzasadnienie zastrzeżeń, imię i nazwisko Użytkownika. Reklamacje niespełniające powyższych warunków uznaje się za niebyłe.

4. Do  reklamacji Użytkownik jest zobowiązany załączyć wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

5. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i ewentualnym podjęciu przez Bizon Capital stosownych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyn.

6. Bizon Capital przekaże Użytkownikowi pisemną odpowiedź na reklamację nie później niż w terminie 30 dni od jej doręczenia. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w podanym terminie Bizon Capital poinformuje niezwłocznie Użytkownika o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia dokumentacji po stronie Użytkownika– Bizon Capital zwraca się o jej niezwłoczne uzupełnienie we wskazanym przez Bizon Capital terminie. W takim przypadku czas rozpatrzenia reklamacji przez Bizon Capital ulega przedłużeniu o okres odpowiadający czasowi dostarczenia przez Użytkownika wymaganej dokumentacji. W przypadku nieuzupełnienia przez Użytkownika dokumentacji we wskazanym terminie, Bizon Capital zwróci Użytkownikowi reklamację bez jej rozpatrzenia. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika  przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.
 

§6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Bizon Capital

2. Zasady przetwarzania udostępnianych danych osobowych przez Bizon Capital zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności. Wszelkie pojęcia wskazane w dokumencie Polityka Prywatności stosuje się odpowiednio w niniejszym Regulaminie.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek korzystania z usług oferowanych przez Bizon Capital za pośrednictwem Platformy.

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w  celu realizacji usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Programu Partnerskiego Bizon Capital. Zakres danych osobowych jest niezbędny do realizacji przedmiotowych usług.

5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bizon Capital jako administratora przedmiotowych danych. Bizon Capital będzie przetwarzać przedmiotowe dane w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obronnych swoich roszczeń. W obrębie prawnie uzasadnionego interesu Bizon Capital jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu stosowania marketingu bezpośrednio. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celu zastosowania marketingu.

6.  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub realizacji praw, o których stanowi ust. 5. Czas przetwarzania danych osobowych może być także uzależniony od ciążących na Bizon Capital obowiązku wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

7. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych przez Bizon Capital jest zgoda wyrażona przez Użytkownika, może on w każdym czasie odwołać ją kierując odpowiednią wiadomość pod następujący adres mailowy: biuro@bizoncapital.pl

8. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym ma prawo także prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych lub ich odpowiedniego ograniczenia. Bizon Capital odmówi spełnienia żądania Użytkownika w sytuacji, gdy dane te są niezbędne do wykonania umowy, służą wykonaniu przez Bizon Capital obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych lub służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie swoich praw. Użytkownik ma także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

9. Bizon Capital jest uprawniony do przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom, które wykonują na jego rzecz określone usługi, niezbędne do zapewniania przez Bizon Capital najwyższej jakości świadczonych przez niego usług. Bizon Capital zapewnia, iż podmioty przetwarzające dane osobowe Użytkowników zostały zobowiązane do przestrzegania zasad właściwego obrotu danymi osobowymi.

10. Bizon Capital zapewni dostęp do danych osobowych Użytkownika tylko i wyłącznie upoważnionym przez siebie osobom, które działają w jego strukturach.  

11. Bizon Capital zawrze z podmiotami przetwarzającymi dane umowy o powierzenie danych osobowych.

 

§7 Zakres działań i odpowiedzialności Bizon Capital

1. Dane pozyskane od Użytkowników są przez Bizon Capital przechowywane w sposób poufny. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie tych danych przez Bizon Capital.

2. Bizon Capital nie odpowiada za prawdziwość i kompletność danych przekazanych przez Użytkownika.

3. Bizon Capital oświadcza, że korzystanie z usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu może wiązać się  wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych. Bizon Capital nie bierze odpowiedzialności za następstwa zdarzeń, na które nie ma wpływu i którym to nie mógł zapobiec.

4. Wszystkie dane, o których podanie jest obowiązkowe i o które Bizon Capital prosi w trakcie korzystania z usług oraz oprogramowanie wykorzystywane w procesie świadczenia usług są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Odmowa podania wymaganych danych przez Użytkownika może w związku z tym skutkować odmową wykonania usługi przez Bizon Capital. Dane które nie są wymagane, służą usprawnieniu realizacji usług oraz ulepszeniu nawiązania kontaktu pomiędzy Bizon Capital a Użytkownikiem.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Podczas świadczenia usług Bizon Capital przyjmuje, że loginem i hasłem posługuje się osoba, która założyła odpowiadające im konto na Platformie. Bizon Capital nie ponosi odpowiedzialności za czynności podejmowane na Platformie przez osobę trzecią, która weszła w posiadanie loginu i hasła użytkownika z jego winy lub za jego zgodą.

2. Językiem właściwym dla komunikacji pomiędzy Bizon Capital a Użytkownikiem jest język polski.

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Prawem właściwym dla realizacji umowy jest prawo polskie.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd właściwy według norm postępowania cywilnego.

6. Użytkownik jest zobowiązany od powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, działań naruszających dobra osobiste innych podmiotów, zamieszczania treści lub podejmowania działań  bezprawnych oraz  sprzecznych z dobrem Bizon Capital.

7. Bizon Capital jest uprawniony do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od poinformowania Użytkownika o ich udostępnieniu na Platformie.